praca socjalna z jednostką i grupą

Studenci na tej specjalności poznają zasady, metody i techniki pracy z jednostkami i grupami społecznymi. Zdobywają wiedzę w zakresie powstawania sytuacji konfliktowych i ich rozwiązywania. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent będzie miał możliwość działania w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów indywidualnych i grupowych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia projektowe, laboratoria i seminaria) oraz 960 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.
Na program studiów składają moduły przedmiotów: ogólnych, z nauk podstawowych dla kierunku praca socjalna, kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Praktyka kierunkowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w I semestrze. Praktyka kierunkowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na pierwszym roku studiów, rozliczana jest w II semestrze. Praktyka specjalnościowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w III semestrze. Praktyka specjalnościowa 2 trwa 160 godzin, realizowana jest na drugim roku studiów, rozliczana jest w IV semestrze. Praktyka dyplomowa 1 trwa 160 godzin, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w V semestrze. Praktyka dyplomowa 2 trwa 4 tygodnie, realizowana jest na trzecim roku studiów, rozliczana jest w VI semestrze.