Organizacja i przebieg studiów

Studia licencjackie na Kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 3 lata, obejmują 6 semestrów co odpowiada 180 punktom ECTS.
Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykłady, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia praktyczne zięcia praktyczne oraz praktykę zawodową.

Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Egzamin dyplomowy składa się z trzech części – teoretycznej, praktycznej i obrony pracy dyplomowej.
Po zdaniu egzaminów w Uczelni absolwent, przed dopuszczeniem do zawodu, musi zdać Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) w Centrum Egzaminów Medycznych.

Program nauczania w ramach studiów w wyraźny sposób nawiązuje do aktualnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), Polskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania, w tym prowadzenia egzaminu dyplomowego:

  • Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
  • Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu. Test zawierać będzie 100 pytań opartych na materiale zawartym w wymienionych przedmiotach.
  • Egzamin praktyczny odbywa się w warunkach symulacji sytuacji ratunkowej, wymagającej zastosowania medycznych czynności ratunkowych, w zakresie kompetencji ratowników medycznych.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzony będzie na terenie Uczelni z zastosowaniem posiadanych specjalistycznych fantomów.
  • Od roku akademickiego 2018/2019 absolwent przed dopuszczeniem do zawodu winien zdać Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) w Centrum Egzaminów Medycznych.