Organizacja i przebieg studiów

PLAN STUDIÓW (pobierz)

Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 3 lata, liczą 6 semestrów.
Na kierunku przyjęto całkowitą liczbę godzin różnych form i zajęć dydaktycznych. Łącznie czas trwania studiów wynosi 3545 godzina, zaś czas trwania praktyk zawodowych wynosi 480 godzin (tj.: 12 tygodni) na studiach stacjonarnych, co odpowiada 180 punktom ECTS (odpowiednio 30 punktów ECTS na semestr).
W przygotowaniu przyszłych Ratowników Medycznych do zawodu położono duży nacisk na podstawy teoretyczne jak i praktyczne.
Pogłębianiu wiedzy praktycznej mają w szczególności służyć zajęcia praktyczne w Szpitalach oraz wydłużone (w stosunku do standardów) praktyki wakacyjne.
Zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych odbywają się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile i Złotowie.

Program nauczania w ramach studiów w wyraźny sposób nawiązuje do aktualnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), Polskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).

Pracownie w Zakładzie Ratownictwa Medycznego oraz sale dydaktyczne wyposażone są w najnowszy sprzęt, fantomy oraz symulatory do podstawowych oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Niektóre z symulatorów zsynchronizowane są z programem komputerowym weryfikującym postępowanie ratunkowe. Dopełnieniem doskonałej bazy dydaktycznej jest kompletnie wyposażony ambulans, w którym również odbywają się zajęcia praktyczne. Ambulans służy również do reprezentowania Uczelni w przestrzeni publicznej poprzez uczestnictwo w imprezach zorganizowanych przez władze powiatu.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania, w tym prowadzenia egzaminu dyplomowego:

  • Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
  • Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu. Test zawierać będzie 100 pytań opartych na materiale zawartym w wymienionych przedmiotach.
  • Egzamin praktyczny odbywa się w warunkach symulacji sytuacji ratunkowej, wymagającej zastosowania medycznych czynności ratunkowych, w zakresie kompetencji ratowników medycznych.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzony będzie na terenie Uczelni z zastosowaniem posiadanych specjalistycznych fantomów.
  • Od roku akademickiego 2018/2019 absolwent przed dopuszczeniem do zawodu winien zdać Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) w Centrum Egzaminów Medycznych.