Praktyki zawodowe

 W czasie studiów studenci kierunku Ratownictwo Medyczne odbywają praktyki zawodowe w liczbie 960 godzin.

Rodzaj praktyk
Zakres praktyk
Godziny
Punkty  ECTS
Praktyki wakacyjne

Zespół ratownictwa medycznego

168

6

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

168

6

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

164

6

Praktyki śródroczne

Oddział chirurgii

60

2

Oddział ortopedyczno-urazowy

50

2

Oddział chorób wewnętrznych

50

2

SOR

100

4

Oddział neurologii

50

2

Oddział kardiologii

50

2

Oddział pediatrii

50

2

Zespół ratownictwa medycznego

50

2

Razem
960
36


Celem praktyk jest doskonalenie przez studentów zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego. Program praktyk zawiera szczegółową charakterystykę zadań oraz wykaz godzin przewidzianych do realizacji przez studenta:

  • w trakcie praktyk  zawodowych ocenia się nie tylko wiadomości, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, umiejętność powiązania teorii z praktyką i postawę zawodową;
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk sprawuje opiekun praktyk (mentor) wyznaczony dla kierunku studiów w miejscu odbywania praktyki;
  • zaliczenie odbywa się na podstawie oceny wystawionej przez mentora praktyki w specjalistycznej placówce oraz pobranych wcześniej przez studenta i wypełnionych w trakcie praktyki dokumentów, obecności na praktyce w wymaganym terminie, przedstawieniu dzienniczka praktyk;
  • student może być zwolniony z odbycia praktyki, jeśli wiąże się ona z wykonywanym zawodem;
  • uzupełnieniem praktycznego przygotowania studentów kierunku ratownictwo Medyczne do zawodu są również zajęcia praktyczne, które studenci odbywają w Szpitalach (Szpital Specjalistyczny w Pile, Szpital Powiatowy w Złotowie);
  • zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym odbywają się w trakcie całego okresu studiów, przy czym ich zaliczenie student powinien uzyskać przed zakończeniem właściwego semestru, w którym zaplanowane były zajęcia;
  • ilość godzin zajęć praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów kierunkowych, cele i efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji są zgodne z celami i efektami kształcenia ujętymi w sylabusach przedmiotowych dla kierunku Ratownictwo Medyczne.

Zajęcia praktyczne zalicza nauczyciel akademicki, prowadzący określone zajęcia praktyczne, w oparciu o kryteria podane w sylabusie przedmiotu.