Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
  • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • w charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości),
  • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.