Kierunek Transport

Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, systemów transportowych i organizacji funkcjonowania środków transportu, a także zaplecza technicznego transportu. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent, przygotowuje go do rozwiązywania różnorodnych, często złożonych problemów związanych z logistyką i ekonomiką transportu, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem w odniesieniu do transportu drogowego. Takie wykształcenie obejmujące wiedzę z zakresu infrastruktury środków technicznych, sterowania oraz problemów organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie transportu, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
Ponadto absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania transportem, kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania oraz zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Absolwenci kierunku transport znajdują zatrudnienie w:
  • działach transportu w przedsiębiorstwach,
  • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
  • specjalistycznych firmach świadczących usługi transportowe,
  • specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej,
  • zakładach transportu regionalnego i miejskiego,
  • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • firmach zaplecza technicznego środków transportu,
  • jednostkach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  • ośrodkach ruchu drogowego i szkołach nauki jazdy.