Logistyka transportu

Studia zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy uzyskują podstawę do pracy w zakresie logistyki transportu ludzi i ładunków, projektowania logistyki systemów transportowych, a zwłaszcza realizacji zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji i zarządzania przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Absolwent specjalności będzie wyróżniał się dużą znajomością: zagadnień planowania logistycznego, nowoczesnych technologii transportu, zarządzania flotą środków transportu, przygotowania efektywnego procesu przewozowego oraz odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania firmą transportowo-spedycyjną.

W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę wspomagającą jego przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria) w tym 6 miesięcy praktyki zawodowej.
Miejscem odbywania praktyki są przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne oraz instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.
Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.