Logistyka transportu

Studia pierwszego stopnia na kierunku TRANSPORT specjalność LOGISTYKA TRANSPORTU zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie logistyki transportu ludzi i towarów, projektowania systemów transportowych i systemów eksploatacji pojazdów i środków transportowych, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających w nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent specjalności wyróżniał się będzie dużą znajomością zagadnień planowania logistycznego, znajomością języków obcych, zastosowaniem nowoczesnych technologii transportu, zarządzania flotą pojazdów, znajomością budowy i eksploatacji środków transportowych, znajomością efektywnego przygotowania procesu przewozowego oraz dużymi kwalifikacjami do kierowania firmą transportowo - spedycyjną. W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę wspomagającą jego przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika.

Rynek pracy absolwenta tej specjalności obejmuje firmy przewozowe i spedycyjne, działy transportu przedsiębiorstw, centra logistyczne i dystrybucyjne, wydziały komunikacji urzędów, specjalistyczne firmy świadczące usługi transportowe.

Absolwent kierunku TRANSPORT specjalność logistyka transportu:

 • posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie: nauk matematyczno-fizycznych, ogólnotechnicznych, wytrzymałości materiałów, mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałów, technologii, metrologii warsztatowej, organizacji i zarządzania w logistyce, ekonomiki w transporcie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach planowania logistycznego w ramach łańcucha dostaw towarów.
 • posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, infrastruktury logistycznej, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych i nowoczesnych systemów komputerowych w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 • charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki. 4. Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu logistycznego oraz efektywnego przygotowania realizacji zadań logistycznych w tym szczególnie transportowych i technicznych.
 • jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, w centrach dystrybucyjnych i logistycznych, w zakładach obsługowo - naprawczych środków transportu, w magazynach, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego oraz przedsiębiorstwach spedycyjnych.
 • jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży logistycznej związanymi z planowaniem i realizacją zadań związanych z logistyką transportu bliskiego i dalekiego oraz eksploatacją środków transportu, tak ogólnych jak i specjalistycznych.
 • posiada wiedzę ogólną i inżynierską niezbędną dla potrzeb projektowania i realizacji procesów logistycznych oraz posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą transportową i obsługowo - naprawczą środków transportu (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika o odpowiedniej specjalności).
 • posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
 • jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu inżyniera transportu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Stacjonarne studia na specjalności obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej. Na program studiów składają się przedmioty z edukacji podstawowej, gdzie student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych. W ramach edukacji inżynierskiej student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, dotyczących zagadnień logistyki w transporcie, problemów magazynowania oraz zaplecza technicznego.

Studia niestacjonarne obejmują treści programowe przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie. Po drugim roku studiów studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową, a po trzecim roku studiów 8-tygodniową praktykę zawodową, związaną z wdrażaniem się do pracy zawodowej.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

 • studia są bezpłatne
 • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
 • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.