Transport drogowy

Studia pierwszego stopnia na kierunku TRANSPORT specjalność TRANSPORT DROGOWY zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie transportu ludzi i ładunków, projektowania systemów transportowych, inżynierii elementów infrastruktury drogowej w tym infrastruktury liniowej i punktowej oraz systemów eksploatacji pojazdów i środków transportowych, a zwłaszcza realizacji zadań transportowych i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych.

Inżynier transportu drogowego będzie posiadał wiedzę niezbędną do eksploatacji i zarządzania poszczególnymi gałęziami transportu w celu zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego przemieszczania osób oraz towarów, przy ograniczeniu ujemnego wpływu na środowisko. Wiedza, jaką uzyskuje absolwent kierunku transport, łączy wiele dyscyplin, co jest niezbędne przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, mogą pracować w: specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach transportu regionalnego i miejskiego, przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych, stacjach kontroli pojazdów, ośrodkach sprzedaży pojazdów, działach transportu przedsiębiorstw, zarządach transportu i zarządach dróg, centrach logistycznych, portach, dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, strukturach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach, policji drogowej, szkołach nauki jazdy i ośrodkach ruchu drogowego.

Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu transportu drogowego w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.

W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę wspomagającą jego przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego we wszystkich specjalnościach oraz Certyfikatu Doradcy do Spraw Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Transporcie Drogowym (DGSA).

Absolwent kierunku TRANSPORT specjalność transport drogowy:

 • Posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie: nauk matematyczno - fizycznych, ogólnotechnicznych, wytrzymałości materiałów, mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałów, technologii, organizacji i zarządzania w transporcie, ekonomii w transporcie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesu spedycyjnego.
 • Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu drogowego, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych, nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę spedytora oraz zasad przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie drogowym.
 • Charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki.
 • Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji składowych procesu drogowego oraz efektywnego przygotowania realizacji zadań transportowo - spedycyjnych i technicznych.
 • Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży transportowej oraz eksploatacyjnej środków transportu, tak ogólnych jak i specjalistycznych.
 • Posiada wiedzę ogólną i inżynierską niezbędną dla potrzeb projektowania i realizacji procesów obsługowo - transportowych.
 • Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
 • Jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu inżyniera transportu.

Organizacja i przebieg studiów

Stacjonarne studia na specjalności obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej. Na program studiów składają się przedmioty z edukacji podstawowej, gdzie student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych. W ramach edukacji inżynierskiej student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz specjalistycznych, dotyczących zagadnień transportu drogowego, spedycji i procesów logistycznych w firmie transportowej.

Studia niestacjonarne obejmują treści programowe przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie. Po drugim roku studiów studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową, a po trzecim roku studiów 8-tygodniową praktykę zawodową, związaną z wdrażaniem się do pracy zawodowej.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

 • studia są bezpłatne
 • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
 • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.