Transport drogowy

Studia zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskują podstawę do rozwiązywania problemów w zakresie transportu ludzi i ładunków, projektowania systemów transportowych, inżynierii infrastruktury drogowej oraz systemów eksploatacji środków transportowych, a zwłaszcza realizacji zadań transportowych i zarządzania nimi, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę niezbędną do zarządzania transportem drogowym w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego przemieszczania osób i ładunków. Dzięki uzyskanym umiejętnościom absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego w przedsiębiorstwach przemysłowych i transportowo-spedycyjnych.

W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę wspomagającą jego przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego we wszystkich specjalnościach oraz na Certyfikat Doradcy do Spraw Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Transporcie Drogowym.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria) w tym 6 miesięcy praktyki zawodowej.
Miejscem odbywania praktyki są przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne oraz instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.
Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.