Kryminalistyka z kryminologią

Absolwent studiów I stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku KRYMINALISTYKA Z KRYMINOLOGIĄ posiadał będzie szerokie spektrum wiedzy i umiejętności, które pozwalą mu, w podstawowym wymiarze lecz sprawnie, realizować zadania przypisane licznym instytucjom bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład: policja, straż miejska, kuratorska służba sądowa, służba więzienna, straż graniczna i służby celne. Ponadto znajdzie zatrudnienie w podmiotach sektora ubezpieczeń, czy instytucjach i organizacjach o charakterze pozarządowym, których działalność zorientowana jest na problematykę bezpieczeństwa społecznego, profilaktyki społecznej oraz przeciwdziałania i wykrywania przestępczości.

W procesie kształcenia przeważać będą zajęcia o charakterze praktycznym, w szczególności laboratoria, projekty, ćwiczenia. Podczas zajęć wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt służący realizowaniu czynności z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Zasady działania i posługiwania się tym sprzętem prezentowane będą przede wszystkim przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci zdobędą umiejętności, wiedzę i kompetencje między innymi w zakresie:
  • pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych;
  • wykorzystywania nowoczesnych metod i techniki informatycznej w zakresie działalności kryminalistycznej;
  • gromadzenia, analizowania i praktycznego wykorzystywania źródeł informacji, w tym także źródeł specjalistycznejinformacji naukowej w celu ustawicznego doskonalenia się i poszerzania zakresu wiedzy profesjonalnej;
  • współpracy w podstawowym zakresie z prokuraturą, policją, medycyną sądową;
  • wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym;
  • struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa;
  • podejmowania działań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym udzielania wsparcia, mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i świadczenia
  • poradnictwa prawnego w podstawowym zakresie;
  • diagnozowania zagrożeń społecznych, oceny stopnia ich zaawansowania i projektowania oraz realizacji działań neutralizujących te zagrożenia;
  • prewencji kryminalnej.


Absolwent o takim zakresie kompetencji wiedzowych, umiejętnościowych i społecznych przygotowany będzie do odpowiedzialnego, profesjonalnego wykonywania powierzonych mu zadań w zakresach aktywności zawodowej powiązanej z kierunkiem studiów. Jednocześnie będzie miał możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności powiązanych z dyscypliną szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie.
Ponadto zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentowi skutecznie ubiegać się o zatrudnienie w różnych rodzajach instytucji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym: policji, służbach specjalnych, więziennictwie, służbach celnych, służbach sądowych, instytucjach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych i granicznych. Natomiast już zatrudnionym ułatwią dalszy przebieg kariery zawodowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Całość studiów – efekty kształcenia, przedmioty i plan studiów, została zaprojektowana wspólnie ze specjalistami kształcącymi praktycznie na kursach organizowanych w szkołach policji, także w oparciu o ich doświadczenie i wytyczne do realizacji ww. kursów zdefiniowane przez Komendanta Głównego Policji.
Zajęcia kierunkowe i specjalnościowe będą prowadzone przez praktyków z obszaru nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, a większość zajęć specjalnościowych (przedmioty do wyboru) będzie realizowana w formie laboratoriów i projektów prowadzonych w warunkach zbliżonych do naturalnych, realnych.
Metody symulacji rozpraw, projektowanie działań i ich realizacja w centrach symulacji, pomieszczeniach imitujących warunki naturalne Szkoły Policji w Pile i Komendy Powiatowej Policji w Pile, to gwarancja wysokiej jakości kształcenia. Dzięki podpisanym umowom ze Szkołą Policji w Pile i Komendą Powiatową Policji w Pile, a także wykorzystaniu kadry dydaktycznej, bazy szkoleniowej i zasobów bibliotecznych tych jednostek, spełnione są wszelkie wymogi tyczące praktycznego kształcenia w oparciu o kadrę dydaktyczną posiadającą specjalistyczne kompetencje.

Ponadto Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest jedyną w promieniu stu kilometrów uczelnią, której oferta edukacyjna uwzględni problematykę kryminalistyki w powiązaniu z zagadnieniami kryminologii. Umożliwi to między innymi absolwentom szkół, które realizują innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, kontynuację nauki przy możliwie najniższym nakładzie materialnym, a jednocześnie w oparciu o rozwiniętą, w pełni profesjonalną bazę naukowo-dydaktyczną. Jest to na wprost zgodne ze strategią przyjętą przez Uczelnię.

Kierunek kryminalistyka z krymonologią prowadzony jest pod patronatem Komendy Głównej Policji.

TRYB STUDIÓW

Studia prowadzone będą w formie stacjonarnej oraz wieczorowej - dla osób pracujących.