Akredytacje

Akredytacja kierunku Ekonomia

28.03.2019

Kierunek ekonomia został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Akredytacja kierunku Pielęgniarstwo

26.10.2017

Polska Komisja Akredytacyjna podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej oceny programowej kierunku pielęgniarstwo.

Akredytacja kierunku Praca socjalna

28.04.2016

Polska Komisja Akredytacyjna podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej oceny programowej kierunku praca socjalna. Wśród kryteriów przyjętych przez Komisję, jedno - zapewnienie studentom wsparcia w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy - uzyskało ocenę wyróżniającą.

Akredytacja kierunku Elektrotechnika

4.09.2014

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Elektrotechnika. Jedno z przyjętych przez Komisję kryteriów otrzymało ocenę wyróżniającą, a cały kierunek uzyskał ocenę pozytywną.

Akredytacja kierunku Filologia

6.03.2014

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Filologia, który uzyskał ocenę pozytywną.

Akredytacja kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku mechanika i Budowa Maszyn w dniach 19-20 marca 2013 r. Efektem przeprowadzonej kontroli było uzyskanie przez naszą Uczelnię oceny pozytywnej.

Akredytacja kierunku Ekonomia

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Ekonomia w dniach 17-18 listopada 2012 r.. Efektem przeprowadzonej kontroli było uzyskanie przez naszą Uczelnię oceny pozytywnej.

Akredytacja kierunku Pielęgniarstwo

22.04.2013

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, dokonała wizytacji kierunku Pielęgniarstwo, który otrzymał certyfikat poświdczajacy akredytację na kolejnych 5 lat.

Akredytacja kierunku Ratownictwo Medyczne

W wyniku kontroli, kierunek Ratownictwo medyczne uzyskał ocenę pozytywną, potwierdzającą spełnienie wszelkich ministerialnych wymogów do prowadzenia studiów.

Akredytacja kierunku Ekonomia

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Ekonomia. Skontrolowała ona dokumentację związaną z funkcjonowaniemkierunku, przeprowadziła ocenę kadry naukowo-dydaktycznej, przeprowadziła hospitację wykładów i laboratoriów, oceniła bazę dydaktyczną. W wyniku wizytacji Uczelnia otrzymała ocenę pozytywną.

Akedytacja kierunku Pielęgniarstwo

W dniach 27 - 28 lutego, Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytacją kierunku pielęgniastwo. Komisja skontrolowała bazę dydaktyczną Uczelni, wyposażenie pracowni, zbiory bibliteczne, programy studiów, kadrę dydaktyczną. Eksperci po rozmowach ze studentami kierunku oraz wizytacji zajęć z wybranych przedmiotów, spotkali się z Władzami Uczelni. W wyniku kontroli, kierunek Pielęgniarstwo uzyskał ocenę pozytywną, potwierdzającą spełnienie wszelkich ministerialnych wymogów do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Certyfikat dla Pielęgniarstwa

18 kwietnia 2008 roku Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego przeprowadziła kontrolę na kierunku pielęgniarstwo. Ta jednodniowa wizyta członków Komisji ukazała profesjonalizm kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia oraz jej zaangażowanie w prace naukowe oraz w odpowiednie kształcenie studentów. Komisja podkreśliła także bardzo dobre wyposażenie sal, w których znajduje się nowoczesny sprzęt medyczny i audiowizualny, wzbogacający znacznie proces dydaktyczny. Uzyskana ilość punktów z kontroli KRASZM, zapewniła uczelni uzyskanie Certyfikatu dla kierunku pielęgniarstwo i akredytację na 5 lat!

Akredytacja Filologii

W dniach 6-8 grudnia 2007 roku zespół Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokonał wizytacji kierunkufilologia. Zespół ekspertów skontrolował cały proces dydaktyczny w Instytucie Humanistycznym, zapoznając się z bazą lokalową, wyposażeniem sal do lektoratów, programami nauczania na danym kierunku. PKA przeprowadziła również hospitację zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ostatnim dniu wizytacji eksperci spotkali się ze studentami oraz władzami rektorskimi. Efektem przeprowadzonej kontroli było uzyskanie przez naszą Uczelni oceny pozytywnej.

Akredytacja Elektrotechniki

W dniach 25-26 października 2007 roku zespół ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził wizytację kierunku "elektrotechnika". Eksperci zapoznali się m.in. z bazą dydaktyczną Instytutu Politechnicznego, programami studiów na kierunku a także z całą organizacją - od kadry dydaktycznej do studentów. Po przeprowadzeniu dwudniowej kontroli zespół oceniający zebrał wszystkie potrzebne materiały do oceny kierunku. Elektrotechnika otrzymała notę pozytywną.

Akredytacja Ekonomii

Zespół oceniający z Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kontrolował proces nauczania na naszej Uczelni w dniach od 22 - 23 lutego 2007 roku. Tym razem ocenie poddany został kierunek - Ekonomia. Po przeglądzie dokumentacji związanej z prowadzeniem każdej specjalności na kierunku Ekonomia, zapoznaniu się z bazą dydaktyczną, wizytacji zajęć i spotkaniu z kadrą dydaktyczną, Komisja miała pełny obraz procesu dydaktycznego prowadzonego na naszej Uczelni. Ostatecznie kierunek Ekonomia uzyskał ocenę pozytywną.

Akredytacja kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2006 roku, przeprowadzono kontrolę jakości kształcenia na kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn". Przez dwa dni Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonywała przeglądu całej bazy kierunku od dokumentacji Instytutu Politechnicznego po kontrolę prac dyplomowych, sal laboratoryjnych i kadry dydaktycznej włącznie. Po raz kolejny Uczelnia uzyskała ocenę pozytywną, świadczącą o spełnieniu wymogów kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz wymogów dotyczących bazy materialnej, określonych przepisami prawa.

Akredytacja kierunku Pielęgniarstwo

4 października 2004 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego przeprowadził wizytację kierunku pielęgniarstwo. Ocena potwierdziła spełnienie przez Uczelnię wszystkich kryteriów obligatoryjnych, dotyczących standardów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. Maksymalną punktację uzyskały wszystkie oceniane kryteria tj.:

  • baza dydaktyczna,
  • obsada kadrowa kierunku,
  • dokumentacja programu kształcenia teoretycznego i praktycznego,
  • realizowane i planowane formy oceny jakości kształcenia.

Podkreślono wysoki standard zaplecza dydaktycznego, które stwarza możliwość pełnej realizacji programu kształcenia i zdobywania umiejętności zawodowych. Efektem wizytacji było przyznanie Certyfikatu potwierdzającego uzyskanie akredytacji dla kierunku na okres 3 lat.

Akredytacja specjalności Język Angielski

W dniach 26 - 27 lutego 2002 roku wizytacji specjalności dokonała Państwowa Komisja Akredytacyjna, która skontrolowała dokumentację związaną z funkcjonowaniem specjalności, przeprowadziła ocenę kadry naukowo-dydaktycznej, przeprowadziła hospitację wykładów i laboratoriów, oceniła bazę dydaktyczną. W wyniku wizytacji uzyskaliśmy pozytywną ocenę specjalności. Państwowa Komisja Akredytacyjna podkreśliła wysoki poziom ustabilizowanej i kompetentnej kadry, będącej gwarantem wysokiego poziomu kształcenia, dostrzegła jej ugruntowaną pozycję krajową i międzynarodową.

Komisja wyróżniła również warunki lokalowe i wyposażenie techniczne uczelni, do których należą m.in. wysokiej klasy pracownie multimedialne przeznaczone do prowadzenia laboratoriów językowych. Zaakcentowano także dobre programy studiów, które oprócz standardowych kryteriów, uwzględniają również najnowsze osiągnięcia danej dyscypliny.