Rekrutacja - Studenci

Rekrutacja do wsparcia dla studentów kierunku Praca Socjalna i studentów Instytutu Politechnicznego w ramach realizacji projektu Inkubator Kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Stanisława Staszica W Pile!

 

W związku z realizacją projektu mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach skierowanych do studentów PWSZ im. St. Staszica w Pile.

Wszystkie formy wsparcia zostały uzgodnione z dyrektorami Instytutów i będą uwzględnione w realizacji planu zajęć.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Poniżej informujemy o zakresie wsparcia dla studentów, szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym u dołu strony wraz ze wzorami dokumentów, jeśli zdecydujecie się Państwo samodzielnie dostarczyć je do biura.

Terminy:

! III TURA REKRUTACJI:     13.05.2019 - 26.05.2019.

Limit miejsc w III turze rekrutacji:

Studenci II roku Instytutu Politechnicznego - 60 osób.

 

! II TURA REKRUTACJI:     21.02.2019 - 3.03.2019.

! I TURA REKRUTACJI:     1.10.2018 - 19.10.2018.

Limit miejsc w II turze rekrutacji:

Studenci Instytutu Politechnicznego

Studenci III roku:

- kierunek budownictwo - 10 osób

- kierunek elektrotechnika - 15 osób


Limit miejsc w I turze rekrutacji:

I. Praca socjalna

- studenci III roku studiów I stopnia

- studenci II roku studiów II stopnia (V rok studiów)

Łączna liczba miejsc: 60

II. Studenci Instytutu Politechnicznego

Studenci III roku:

- kierunek transport - 25 osób

- wszystkie pozostałe kierunki - 45 osób.

Studenci IV roku:

- kierunek budownictwo - 10 osób

- kierunek elektrotechnika - 15 osób

 

W celu zgłoszenia się do projektu należy przesłać zgłoszenie poprzez system rekrutacji internetowej pod tym linkiem (kliknij) lub złożyć papierową wersję dokumentów (formularz zgłoszeniowy) bezpośrednio w biurze projektu.

 

ZAKRES WSPARCIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

 

W projekcie przewidziano na rok akademicki 2018/2019 następujące formy wsparcia dla studentów PWSZ kierunku praca socjalna:

 1. Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji

(Usługa skierowana do wszystkich studentów uczestniczących w projekcie.)

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje analityczne

(3 szkolenia w grupach 10 osobowych)

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne

(5 szkoleń w grupach 10 osobowych)

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe

(2 szkolenia w grupach 10 osobowych)

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu przedsiębiorczości

(1 szkolenie w grupie 10 osobowej)

 1. Wizyty studyjne zwiększające kompetencje w zakresie znajomości branży

(3 wyjazdy w grupach   10 osobowych, 1 wyjazd w grupie 20 osobowej)

 1. Udział w usługach poradnictwa zawodowego i poradnictwa w zakresie przedsiębiorczości

(w zakresie indywidualnym skierowane do wszystkich uczestników projektu, w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej do uczestników z predyspozycjami w zakresie przedsiębiorczości)

 

ZAKRES WSPARCIA DLA STUDENTÓW INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

 

W projekcie przewidziano na rok akademicki 2018/2019 następujące formy wsparcia dla studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ:

 1. Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji

  (Usługa skierowana do wszystkich studentów uczestniczących w projekcie.)

 2. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym:

  1. Wykorzystanie technologii 3d w przemyśle (2 grupy po 15 osób - łącznie 30 os.)
  2. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika wraz z egzaminem państwowym (1 grupa 15 osób)
  3. COMARCH ERP XL (1 grupa - 15 osób)
  4. „AxisVM - analizy i wymiarowanie” (1 grupa - 10 osób)
  5. Programowanie sterowników logicznych SIMENS SIMATIC S7-1200 wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego) (1 grupa - 15 osób)

 3. Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne

(4 grupy po ok. 15 os. - 60 os.)

 1. Cykl warsztatów podnoszących kompetencje przedsiębiorcze

(4 szkolenia, każde w 2 grupach 10 osobowych)

 1. Wizyty studyjne zwiększające kompetencje w zakresie znajomości branży

(łącznie 5 wyjazdów szkoleniowych w grupach od 15-25 osób)

 1. Udział w usługach poradnictwa zawodowego i poradnictwa w zakresie przedsiębiorczości

(w zakresie indywidualnym skierowane do wszystkich uczestników projektu, w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej do uczestników z predyspozycjami w zakresie przedsiębiorczości)

 

Uczestnicy otrzymują:

- materiały szkoleniowe,

- udział w wysokiej jakości szkoleniach lub warsztatach podnoszących kompetencje lub zwiększających kwalifikacje,

- wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów,

- sfinansowanie egzaminów zewnętrznych i kosztów dojazdów na szkolenia (jeśli dotyczy),

- udział w targach branżowych lub wizytach studyjnych u pracodawców, sfinansowanie kosztów dojazdu, wyżywienia i pobytu na te wydarzenia,

- wydanie dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji.

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

 

Zakwalifikowani kandydaci zostają o tym fakcie poinformowani telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i realizacji szkoleń znajdują się w Regulaminie Projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” realizowanym w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 DLA STUDENTÓW PWSZ, załączonym poniżej wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

 

Załączniki:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa