Rekrutacja

 Rekrutacja do szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne w ramach realizacji projektu Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile!

 

W związku z realizacją projektu mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach skierowanych do kadry PWSZ im. St. Staszica w Pile.

 

Przewidziane wsparcia dla pracowników PWSZ:

 

1. Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników Działu Praktyk Studenckich i Karier.

W ramach działań przewidziano skierowanie pracowników Działu na szkolenia grupowe i indywidualne dotyczące podniesienia kompetencji w zakresie usług świadczonych przez pracowników Biura Karier na rzecz studentów oraz kompetencji dotyczących prowadzonego monitoringu losów zawodowych i edukacyjnych studentów i absolwentów PWSZ. Przewidywana liczba przeszkolonych pracowników: 4 osoby. Przewidywana liczba zrealizowanych szkoleń: 7.

 

2. Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr administracyjnych.
  • Przewidziano skierowanie zainteresowanych pracowników kadry administracyjnej PUSS na indywidualne szkolenia w obszarach: zarządzanie ryzykiem finansowym i finansami, zarządzaniem zespołem i zarządzaniem bezpieczeństwem. Przewidywana liczba przeszkolonych osób: 7.Przewidywana liczba zrealizowanych szkoleń: 9. 
  • Przewidziano organizację kursu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego dla ok. 10 osób (1 grupa szkoleniowa), którzy zgłoszą w diagnozie konieczność poprawy kompetencji zarządczych w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim. Grupą docelową są pracownicy administracyjni PUSS.

 

3. Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

Grupą docelową są nauczyciele akademiccy zgłaszający potrzebę zdobycia kompetencji prowadzenia dydaktyki w języku angielskim. Planowana liczba osób 40, poziom językowy A2 i B1. Uczestnicy wezmą udział w następujących formach edukacyjnych:

a)           kurs stacjonarny z j. angielskiego ogólnego i specjalistycznego dla 40 osób (4 grupy szkoleniowe)

b)           indywidualny intensywny zagraniczny kurs językowy

c)            egzaminy weryfikujące nabyte kompetencje

 

4. Indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych.

Przewidziano skierowanie zainteresowanych pracowników kadry dydaktycznej PWSZ na indywidualne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją i umiejętności prezentacyjnych. Przewidywana liczba przeszkolonych osób: 16. Przewidywana liczba zrealizowanych szkoleń: 78.

 

I TURA REKRUTACJI - od 3 do 14 września 2018 roku.

II TURA REKRUTACJI (nabór uzupełniający)- od 25 września do 1 października 2018 roku.

III TURA REKRUTACJI (nabór uzupełniający)- od 2 do 9 listopada 2018 roku

IV TURA REKRUTACJI (nabór uzupełniający)- od 12 do 17 lutego 2019 roku

V TURA REKRUTACJI (nabór uzupełniający)- od 14 do 20 października 2019 roku

VI TURA REKRUTACJI (nabór uzupełniający oraz na szkolenia dla kadry administracyjnej)- od 19 do 26 lutego 2020 roku

W celu zgłoszenia się do projektu w ramach naboru uzupełniającego (9 miejsc (Intensywny Kurs Języka angielskiego i  szkolenia indywidualne), do 10 miejsc (dla kadry administracyjnej PUSS, w tym 7 na indywidualne szkolenia i 10 na intensywy kurs języka angielskiego) należy przesłać zgłoszenie poprzez system rekrutacji internetowej pod tym linkiem (kliknij) lub złożyć papierową wersję dokumentów (formularz zgłoszeniowy i kartę diagnozy kompetencji) bezpośrednio w biurze projektu.

Zakwalifikowani kandydaci zostają o tym fakcie poinformowani telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i realizacji szkoleń znajdują się w Regulaminie Projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” realizowanym w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 DLA KADRY – PRACOWNIKÓW PWSZ, załączonym poniżej wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

 

Załączniki:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Wzór karty diagnozy kompetencji

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Wzór umowy szkoleniowej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Załącznik do umowy - deklaracja uczestnictwa