Studia bez barier - kompleksowy program dostępności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Projekt „Studia bez barier - kompleksowy program dostępności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2022 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu dostępności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile poprzez realizację kompleksowego programu dostępności w okresie 01.2020 - 09.2022 i realizację zadań dążących do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej - ścieżka MIDI.

Główne zadania przewidziane w projekcie:
1. Program zmian organizacyjnych w zakresie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych
2. Program zmian organizacyjnych w zakresie technologii wspierających i eliminowania barier architektonicznych
3. Program podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia:
- rozwój wsparcia, podniesienie jakości i zakresu już realizowanych działań w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz technologii wspierających służących poprawie dostępności uczelni dla osób z
niepełnosprawnościami, a także eliminowanie barier architektonicznych,
- podniesienie kompetencji (dydaktycznych, zarządzczych, administracyjnych, w zakresie edukacji włączającej) pracowników uczelni dzięki wsparciu z EFS

Wartość projektu: 1 789 461,90 zł

Kwota dofinansowania: 1 735 777,90 zł