Monitoring wizyjny

Informacja

dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - mgr. inż. Wawiernia Bogdan, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@puss.pila.pl .
3. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.
4.Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, art. 22);
- ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018r., poz. 1668, art. 50, ust 1.)
5. Dane z monitoringu wizyjnego nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem Policji lub Sądu w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia prawa.
6. Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca (administrator) podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. W zakresie Pani / Pana danych osobowych (dot. monitoringu wizyjnego) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od administratora zabezpieczenia danych osobowych (nagrania z monitoringu wizyjnego), w celu umożliwienia przeprowadzenia analizy ewentualnego incydentu naruszenia prawa,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor ochrony danych
mgr inż. Bogdan Wawiernia