Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
§ 2
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zwanej w dalszej części statutu „Uczelnią”.
§ 3
 1. Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest Miasto Piła, a teren działania obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
Stowarzyszenie działa w oparciu o:
 1. ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.),
 2. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków, w oparciu o założenia statutu Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników Uczelni.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. kreowanie obrazu uczelni w środkach masowego przekazu.
 2. nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów Uczelni,
 3. prowadzenie różnorodnych form dokształcania (odczyty, sympozja, seminaria, konferencje, internetowy biuletyn informacyjny),
 4. promowanie działalności i osiągnięć Uczelni oraz pracy i życia jej absolwentów,
 5. wspieranie bieżącej działalności Uczelni,
 6. organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki),
 7. działalność na rzecz rozwoju Uczelni,
 8. opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu Uczelni,
 9. organizacja i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariatu.
§ 9
Dla realizacji swoich celów, Stowarzyszenie:
 1. inspiruje, organizuje i wspiera działalność Uczelni,
 2. popiera wszelkie inicjatywy Uczelni służące jej popularyzacji i rozwojowi,
 3. organizuje spotkania jubileuszowe i koleżeńskie,
 4. gromadzi i aktualizuje informacje o absolwentach Uczelni oraz ich losach,
 5. współdziała z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 6. współdziała na rzecz rozwoju Uczelni z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Uczelni,
 7. organizuje imprezy naukowe, a w szczególności warsztaty, szkolenia, konferencje i debaty, także międzynarodowe,
 8. prowadzi działalność informacyjną, w tym organizuje kampanie społeczne, wspiera nowe formy aktywizacji studentów i absolwentów Uczelni oraz realizuje własne projekty motywujące ich działania.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być po wypełnieniu deklaracji członkowskiej każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia przez udzielanie pomocy materialnej, organizacyjnej i innej. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalność. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
§12
Każdy członek zwyczajny posiada:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 3. prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
§13
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
 2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. opłacić jednorazową składkę członkowską
 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia
§14
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich, nie posiada praw wyborczych.
§15
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. rezygnacji złożonej na piśmie,
 2. skreślenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, regulaminów, postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
 3. wykonania prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 4. śmierci członka Stowarzyszenia.
§16
Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
§17
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie decyzji zarządu.
§18
Członkostwo honorowe ustaje przez:
 1. dobrowolne zrzeczenie się.
 2. pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. śmierć członka honorowego.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd.
 2. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 3. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Sąd Koleżeński.
 4. Kadencja władz i organów Stowarzyszenia trwa 4 lata i jest zbieżna z kadencją Rektora Uczelni.
 5. Uchwały władz i organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Władze i organa Stowarzyszenia wybierane są w trybie głosowania jawnego.
§ 20
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą i jego posiedzenie jest zwoływane co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Najpóźniej w dniu 30 września, w roku kończącym kadencję Rektora Uczelni, organizowane jest Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze.
§ 21
 1. Szczegółowy tryb zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Członków określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają obowiązek udziału wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 3. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków zarząd zawiadamia członków, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§22
 1. W przypadku, gdy pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków nie zgromadził kworum wymaganego do prawomocnego podejmowania decyzji, można wyznaczyć drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. W przypadku braku kworum drugi termin może odbyć się w tym samym dniu, najwcześniej godzinę po pierwszym terminie.
 3. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków, odbywającego się w drugim terminie nie jest wymagane kworum.
§23
Walne Zgromadzenie Członków:
 1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego.
 2. ustala na czas trwania kadencji liczebność zarządu i organów Stowarzyszenia, w zakresie ustalonym statutem,
 3. wybiera ze swojego grona, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, władze Stowarzyszenia:
  1. prezesa,
  2. członków zarządu,
  3. członków komisji rewizyjnej,
  4. członków sądu koleżeńskiego.
 4. uchwala statut i projekt zmian statutu oraz regulaminy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad,
 6. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
 7. decyduje o pozbawieniu członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 8. rozpatruje odwołania dotyczące skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 9. decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§24
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mają charakter prawomocny, jeśli zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku, jeśli liczba członków przekracza 50 osób, prawomocne są uchwały podjęte w obecności, co najmniej 25 członków.
 3. Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§25
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący na żądanie obecnych może zarządzić tajne głosowanie.
§26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:
 1. z własnej inicjatywy zarządu,
 2. na wniosek 10% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
 3. na żądanie komisji rewizyjnej.
§27
 1. Zarząd tworzą:
  1. prezes Stowarzyszenia,
  2. od 3 do 5 członków zarządu.
 2. Zarząd wybiera ze swojego składu:
  1. zastępcę prezesa,
  2. sekretarza,
  3. skarbnika.
 3. Członkowie zarządu nie mogą być członkami komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 4. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie trwania kadencji, w pierwszej kolejności uzupełnienie składu następuje spośród członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach, jeśli jest to niemożliwe uzupełnienie następuje w drodze kooptacji jednomyślną decyzją członków Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu przekraczającego połowę, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Członków, jeśli jest ono przewidziane w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.
§28
Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwały i postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
 2. inicjuje prace Stowarzyszenia, w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. w zależności od realizowanych zadań powołuje komisje, zespoły i sekcje,
 4. podejmuje decyzje o przyjęciu członków Stowarzyszenia,
 5. określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarze i sprawozdania budżetowe, zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej, która nie może przekraczać 0,5% średniej miesięcznej płacy krajowej,
 6. podejmuje decyzje o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 7. uchwala regulaminy i podejmuje uchwały nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Stowarzyszenia.
§29
 1. Komisję Rewizyjną tworzy od 3 do 5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, sądu koleżeńskiego, ani być jego pracownikami.
 4. W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej, w pierwszej kolejności uzupełnienie następuje składu spośród członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach, jeśli jest to niemożliwe uzupełnienie następuje w drodze kooptacji jednomyślną decyzją członków Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu. W przypadku zdekompletowania składu przekraczającego połowę, Komisja Rewizyjna występuje, w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania, z żądaniem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od wpływu żądania od Komisji Rewizyjnej. Wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Członków, jeśli jest ono przewidziane w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.
§30
Komisja rewizyjna:
 1. kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia,
 2. występuje z wnioskami pokontrolnymi do zarządu,
 3. kontroluje działalność zarządu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku,
 4. składa na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.
§31
Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.
§32
 1. Sąd Koleżeński tworzy od 3 do 5 członków.
 2. Członkowie sądu koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie sądu koleżeńskiego nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, komisji rewizyjnej, ani być jego pracownikami.
§33
Sąd koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
 3. skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia – w pierwszej instancji.
§34
Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
§35
Szczegółowy tryb działania sądu koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenia Członków.
Rozdział V
Mienie Stowarzyszenia
§ 36
 1. Mienie Stowarzyszenia tworzą: własność i inne prawa majątkowe, zgromadzone środki pieniężne,
 2. Mienie Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu wymaganych zezwoleń skarbowych,
  4. dotacji, subwencji, grantów i środków z funduszy europejskich
  5. przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.
§ 37
Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.
§ 38
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 39
 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy
§40
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń, uprawnione są działające na podstawie uchwały łącznie dwie osoby ze składu zarządu, z koniecznym udziałem co najmniej jednej spośród pełniących funkcję: prezesa zarządu, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza.
 2. Do prezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe oraz dla udzielania pełnomocnictw w innych sprawach niż majątkowe, uprawnieni są:
  1. prezes Zarządu lub
  2. dwóch członków Zarządu z udziałem co najmniej jednej spośród pełniących funkcję: prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza
§41
Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 42
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§ 43
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, która musi określać sposób likwidacji Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie Członków, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.