Współpraca zagraniczna

Jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania i rozwoju Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile jest internacjonalizacja procesu kształcenia. Dlatego, od 2007 roku Uczelnia uczestniczy w Programie Erasmus, który umożliwia międzynarodową mobilność, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Dzięki Programowi studenci mogą zrealizować za granicą nawet 1/3 zajęć dydaktycznych. PUSS w Pile prowadzi współpracę międzynarodową w ramach wszystkich realizowanych kierunków studiów z 36  uczelniami w 18 krajach - od Hiszpanii po Turcję. Kraje należące do Unii Europejskiej to oczywisty główny kierunek takiej współpracy. Jednak z każdym rokiem rozszerza się ona na obszary zdefiniowane, jako partnerskie. Od 2018 roku studenci i pracownicy Uczelni, mogą skorzystać z wyjazdów do nowych państw i uczelni: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Rosji. Kolejnym sukcesem jest otwarcie możliwości współpracy z uczelniami w Kolumbii i Kambodży.

Program wymiany międzynarodowej otwiera niesamowite możliwości dla studentów, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności językowe. Zachęcając cudzoziemców, pochodzących spoza UE do podejmowania studiów w PUSS w Pile, Uczelnia zamierza wspierać budowanie potencjału ludzkiego. Niewątpliwą wartością dodaną, towarzyszącą umiędzynarodowieniu Uczelni, jest lepsze wzajemne zrozumienie kultur, grup etnicznych i narodowych, dzięki czemu społeczności zyskują możliwość weryfikowania stereotypów oraz budowania zrozumienia i nowych więzi.
W przypadku chęci skorzystania z możliwości, jakie oferuje pilska PUSS - istotny jest także aspekt finansowy. Kwoty stypendium na wyjazdy do naszych partnerów, to nawet 700 euro miesięcznie. W przypadku nowych  krajów partnerskich, w zależności od kraju docelowego, studenci otrzymać mogą także dofinansowanie kosztów przejazdu wynoszące do 800 euro.

Dzięki dobrej opinii o PUSS, Piła staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem przyjazdów studentów i pracowników uczelni partnerskich. Znajduje to odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie zagranicznych studentów przyjeżdżających do Piły. W samym tylko roku akademickim 2017/2018 było ich ponad 150.
Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni „erasmusowych” to wspaniałe doświadczenie! Zachęcamy, więc do wykorzystania czasu studiów, by jak najlepiej poszerzyć horyzont swoich możliwości!

Międzynarodowa współpraca PUSS w Pile wykracza poza kontynent europejski. W grudniu 2018 roku, delegacja Uczelni została zaproszona do jednej z największych uczelni publicznych w Kolumbii (Nueva Granada Military University), która jest partnerem uczelni m.in. z USA, Kanady, Niemiec. PUSS w Pile jest pierwszą polską uczelnią, z którą Uniwersytet w Bogocie nawiązał kontakty.

Więcej informacji uzyska można na stronie poświeconej PROGRAMOWI ERASMUS